Jak uzyskać świadczenie przedemerytalne i komu przysługuje?

Sytuacja osób w wieku przedemerytalnym na rynku pracy jest trudna. Niejednokrotnie zdarza się, że osoba, która już wkrótce odejść ma na emeryturę, z powodu roszad w firmie zostaje zwolniona. Będąc tuż przed wejściem w wiek emerytalny bardzo trudno znaleźć nową pracę – szczególnie gdy chodzi o zatrudnienie przez kilka miesięcy. W takim wypadku ratunkiem może okazać się świadczenie przedemerytalne.

Czym jest świadczenie przedemerytalne i ile ono wynosi?

Świadczenie przedemerytalne to rodzaj zabezpieczenia finansowego dla osób w starszym wieku, które straciły pracę i spełniają kilka warunków. Po pierwsze utrata pracy nastąpiła z winy pracodawcy, a po drugie, zwolniony nie spełnia warunków wymaganych do przyznania emerytury powszechnej. Ponadto, trzeba mieć również odpowiedni wiek i staż pracy.

Jeśli spełniamy te warunki, wówczas ubiegać się możemy o świadczenie przedemerytalne. Zgodnie z bieżącymi przepisami, tj. Obowiązującymi od 1 marca 2018 roku, wysokość świadczenia wynosi 1.070,99 zł miesięcznie.

Kto może ubiegać się o świadczenie przedemerytalne?

Aby móc ubiegać się o świadczenie przedemerytalne należy spełnić szereg warunków. Co ważne, muszą być one spełnione łącznie. Są to m.in. tzw. warunku ogólne: pobieranie zasiłku dla bezrobotnych przez co najmniej 180 dni, brak odnotowanych odmów podjęcia zatrudnienia, bycie zarejestrowanym jako osoba bezrobotna oraz złożenie wniosku o świadczenie w terminie nieprzekraczającym 30 dni od daty wydania przez Urząd Pracy dokumentu poświadczającego 180-dniowy okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych oraz ustania zatrudnienia.

Poza powyższymi, istnieje również szereg warunków szczegółowych, indywidualnych dla składającego wniosek. Są one uregulowane w art. 2 ust.1 ustawy o świadczeniach przedemerytalnych.

Read More

Urlop ojcowski: komu, kiedy się należy i ile trwa?

Obok urlopu macierzyńskiego Kodeks Pracy przewiduje też urlop ojcowski. Zgodnie z przepisami, ma do niego prawo każdy pracownik zatrudniony na umowę o pracę, który jest ojcem wychowującym dziecko. Aby móc pójść na urlop ojcowski należy spełnić kilka wymogów formalnych.

Co zrobić, by dostać urlop ojcowski?

Zgodnie z prawem, aby móc ubiegać sie o urlop ojcowski należy po pierwsze złożyć pisemny wniosek do pracodawcy. Ważny jest też termin złożenia wniosku – nie może to być później niż na siedem dni przed planowanym rozpoczęciem urlopu. Prawidłowo wypełniony wniosek zawiera dane pracownika wraz z wyliczonym okresem, na który pracodawca ma udzielić urlopu. Dozwolone jest wykorzystanie części urlopu – stosownie od potrzeb.

Co ważne, do wniosku należy dołączyć stosowne dokumenty: skrócony odpis aktu urodzenia, kopię prawomocnego postanowienia sądu o przysposobieniu dziecka, oświadczenie o dotychczasowym korzystaniu z urlopu ojcowskiego oraz – jeśli to konieczne – kopię prawomocnej decyzji o odroczeniu obowiązku szkolnego.

Ile trwa urlop ojcowski?

Przepisy jasno regulują wymiar urlopu ojcowskiego. Zgodnie z Kodeksem Pracy wynosi on do 2 tygodni i musi być wykorzystany nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 24 miesiąca życia. W określonych przypadkach wiek dziecka może być wyższy – nawet do 10 lat w przypadku dziecka z odroczonym obowiązkiem szkolnym.

Warto pamiętać, że urlop ojcowski jest w pełni odpłatny i można go wziąć maksymalnie w dwóch częściach.

Read More