Czytanie cudzej korespondencji

bezprawne czytanie korespondencji

Tajemnica korespondencji jest jednym z dóbr osobistych, które są zagwarantowane przez Konstytucję i jednocześnie podlegają ochronie prawa cywilnego. Jest to zatem prawo każdego człowieka do poszanowania jego życia prywatnego, prawa do tajemnicy w przekazie kierowanego do innych osób czy instytucji. Każdy zatem człowiek ma prawo do prywatności, którą gwarantuje mu Konstytucja, a bezprawne czytanie korespondencji jest czynnością nielegalną. 

Dobra osobiste 

Każdy, kogo dobro osobiste zostaję naruszone cudzym, nielegalnym działaniem, ma pełne prawo do zażądania zaniechania tego działania, wyłączając z tego przypadki w których działanie nie jest bezprawne. Każde naruszenie dóbr osobistych włącza odpowiednie roszczenia po stronie poszkodowanego. Poszkodowany ma pełne prawo zażądania od osoby, która dopuściła się naruszenia praw osobistych, wypełnienia wszystkich czynności niezbędnych do usunięcia skutków występku. Zwłaszcza złożenia oświadczenia odpowiedniej treści, w odpowiedniej formie oraz zażądanie odszkodowania finansowego, lub zapłaty wyznaczonej kwoty na wybrany przez poszkodowanego cel. 

Kiedy działa ochrona przewidziana w kodeksie cywilnym? 

By zadziałała ochrona, która przewidziana jest w kodeksie cywilnym, spełnione muszą zostać odpowiednie przesłanki, takie jak: istnienie dobra osobistego, jego zagrożenie lub naruszenie oraz bezprawność wymienionego zagrożenia lub naruszenia. Pierwsze dwie przesłanki musi udowodnić powód dochodzący swoich praw. Pozwany może przyjąć linię obrony, za pomocą której wykaże, że nie działał bezprawnie. Ocena, czy rzeczywiście miejsce miało naruszenie dóbr osobistych musi uwzględniać odczucia szerszego grona uczestników i powszechnie przyjmowane, a zasługujące na zaakceptowanie normy postępowania, także normy obyczajowe i zwyczajowe, które wynikają z tradycji. Obiektywnymi kryteriami, stosowanymi na tej płaszczyźnie, są oceny społeczne, które wynikają z istniejącej już od dawna, tzw. świadomości prawnej, czy zasad moralnych lub zasad współżycia społecznego, a oprócz tego element pewnej przeciętnej reakcji, co wpływa na uzasadnienie ochrony tylko typowego interesu, a nie tego w ujęciu indywidualnym. Tajemnica korespondencji obejmuje WSZYSTKIE drogi komunikacji, wliczając w to: listy, telefony, emaile, kontakty radiowe czy znaki świetlne. Dodatkowo tajemnica korespondencji chroni prawo do zachowania swojej korespondencji w tajemnicy przed osobami trzecimi. Bezprawne czytanie korespondencji występuje głównie przez bezpodstawne, nielegalne zapoznanie się z cudzą korespondencją. 

Czytaj więcej na stronie: https://pewny-prawnik.pl/blog/47/bezprawne-czytanie-cudzej-korespondencji