Zażalenie na postanowienie jako jeden ze środków odwoławczych.

Czym się charakteryzuje zażalenie na postanowienie?

Zażalenie na postanowienie jest to środek odwoławczy, który zapobiega uprawomocnienia się zaskarżonego orzeczenia do momentu rozpoznania wniesionego zażalenia. Zażalenie, charakteryzuje się również względna dewolutywnością, co oznacza, że jest rozpatrywane przez organ wyższego stopnia, w stosunku do sądu, który wydał orzeczenie kończące postępowanie w danej sprawie.   

Kiedy przysługuje?

Zażalenie na postanowienie można wnieść do sądu drugiej instancji na postanowienie sądu pierwszej instancji. Zażalenie przysługuje np. na umorzenie postępowania ze względu na wycofanie pozwu przez powoda bądź na postanowienie o odrzucenie pozwu. Ponadto można je wnieść również na postanowienie sądu i zarządzenie przewodniczącego na przykład w przedmiocie: zwrotu pozwu, podjęcia postępowania w innym trybie, odmowie ustanowienia adwokata czy radcy prawnego, skazanie świadka bądź biegłego na grzywnę czy też zawieszenie postępowania. Pozostałe przypadki w których przysługuje wniesienie zażalenia opisuje art. 394 § 1 kodeksu postępowania cywilnego.

Zażalenie wnieść można także do innego równorzędnego składu sądu drugiej instancji na postanowienie tego sądu w przedmiocie m.in. zwrotu kosztów procesu, bądź oddalenie wniosku z prośbą o wyłączenie sędziego.

Na postanowienie sądu drugiej instancji, który odrzucił skargę kasacyjną bądź wydał postanowienie w którym odrzuca skargę złożoną na stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego już orzeczenia, przysługuje wniesienie zażalenia do Sądu Najwyższego.

Zażalenie składane do Sądu Najwyższego podlega obowiązkowi sporządzenia go przez radę prawnego bądź adwokata, ponieważ przed Sądem Najwyższym obowiązuje zastępstwo stron przez adwokatów, radców prawnych czy rzeczników patentowych.

Jak powinno wyglądać zażalenie na postanowienie?

Zażalenie na postanowienie przede wszystkim powinno być zgodne z wymogami formułowania pism procesowych. Przede wszystkim powinno zawierać

  • wskazanie sądu do którego jest kierowane
  • oznaczenie rodzaju składanego pisma
  • wskazanie postępowania, na które zażalenie jest składane
  • wniosek o uchylenie, bądź zmianę wydanego postanowienia
  • uzasadnienie składanego zażalenia
  • podpisy stron bądź podpis przedstawiciela.

Aby pismo było kompletne, należy dołączyć do niego jego odpisy oraz odpisy załączników dla osób występujących w sprawie, a także dowód wniesionej opłaty sądowej.

Należy również pamiętać o tygodniowym terminie wniesienie zażalenia, liczonym od momentu doręczenia postanowienia stronom.  

WIĘCEJ NA TEN TEMAT https://pewny-prawnik.pl/blog/77/zazalenie-na-postanowienie-potocznie-okreslane-jako-odwolanie-od-niektorych-decyzji-sadu-wydanych-w-procesie-cywilnym