Mobbing w pracy a pomoc adwokata

Mobbing w pracy obejmuje szereg działań, które są prawnie niedozwolone i wymagają zazwyczaj podjęcia radykalnych kroków. Czy warto skorzystać z pomocy specjalisty? Czym cechuje się adwokat Wrocław prawo pracy?

Adwokat Wrocław

Adwokat Wrocław prawo pracy służy pomocą zarówno pracodawcom, jak i pracownikom, którzy mają do czynienia z mobbingiem w miejscu pracy. Pomoc specjalisty jest w tym przypadku nieoceniona i pozwala nam poznać swoje prawa. Adwokat Wrocław wskaże nam, jakie kroki podjąć oraz jak się zachować w sytuacji, gdy dochodzi do mobbingu w miejscu zatrudnienia. Pamiętajmy o tym, że pracodawca powinien przeciwdziałać mobbingowi w organizacji – odpowiada on za własne zachowanie oraz za dopuszczanie określonych zachowań przez swoich pracowników. 

Czym jest mobbing?

Warto dowiedzieć się, czego dokładnie dotyczy mobbing, aby móc rozpoznać takie czynności w danym miejscu. Kodeks pracy wskazuje, że mobbing oznacza działania i zachowania pracownika, które są skierowane przeciwko niemu, polegają na:

  • zastraszaniu,
  • nękaniu,
  • poniżaniu,
  • ośmieszaniu,
  • wykluczaniu go z grona współpracowników,
  • zaniżaniu oceny przydatności zawodowej danej osoby,
  • izolowaniu pracownika.

Ponadto, w przepisach nie jest określony żaden minimalny okres nękania, Ocena długotrwałości i uporczywości mobbingu ma charakter indywidualny oraz jest dokonywana przez sąd pracy. 

Działania niezgodne z Kodeksem pracy

Jeśli mamy wątpliwości co do tego, czy padamy ofiarą mobbingu, warto poprosić o pomoc specjalistę. Adwokat Wrocław prawo pracy wskaże nam dokładne czynności i zachowania, które jasno wskazują, że w miejscu pracy dochodzi do mobbingu. Co ciekawe, z pojęciem lobbingu może być związany także lobbing. Lobbing bazuje na zmuszaniu danej osoby do wykonywania prac, które naruszać będą jego godność osobistą, jak i odbieraniu prac wcześniej zadanych, czy nawet nieprzekazywanie żadnych zadań do wykonania. 

Zgodnie z przepisami prawnymi, pracodawca może uwolnić się od odpowiedzialności za mobbing jedynie wtedy, gdy zostanie wykazane, że jego działania nie były bezprawne. Dowodami w przypadku sprawy sądowej mogą być różne dokumenty, korespondencja, zeznania świadków i nagrania rozmów. Sąd na podstawie zebranych materiałów oceni materiał dowodowy.

Do czego prowadzi mobbing w pracy?

Mobbing w pracy niejednokrotnie prowadzi do problemów zdrowotnych u pracownika. Adwokat Wrocław prawo pracy może skutecznie pomóc danej osobie w uzyskaniu zadośćuczynienia pieniężnego za poniesioną krzywdę. Konieczne jest jednak wykazanie, że działania mobbingowe doprowadziły do pogorszenia stanu zdrowia. Potrzebne będzie skorzystanie z dokumentacji medycznej, która wskaże na uszczerbek na zdrowiu psychicznym lub fizycznym. 

Okazuje się, że jeśli dojdzie do rozwiązania stosunku pracy z pracownikiem z powodu mobbingu, może on dochodzić odszkodowania od pracodawcy z pomocą adwokata. Wysokość takiego odszkodowania nie może być niższa niż wysokość minimalnego wynagrodzenia. Ponadto, górna granica nie została ustalona i powinna w każdym przypadku odpowiadać poniesionej szkodzie. Warto mieć na względzie fakt, że starając się o odszkodowanie, konieczne jest oświadczenie osoby zatrudnionej o rozwiązaniu umowy o pracę w formie pisemnej, podając mobbing jako powód rozwiązania. Adwokat Wrocław wskaże klientowi także fakt, że bardzo ważne  jest dokładne wykazanie, przez kogo pracownik był nękany.