Praca na wysokości w świetle przepisów BHP

Definicja pracy na wysokości została opisana w art. 105 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Rozumie się przez nią pracę wykonywaną na wysokości przynajmniej 1 m nad ziemią, o ile powierzchnia ta nie jest osłonięta z każdej strony pełnymi ścianami, ścianami z oknami, czy konstrukcją chroniącą przed upadkiem z wysokości. Jakich przepisów BHP należy przestrzegać przy pracach na wysokości?

Obowiązki pracodawcy w zakresie BHP

Praca na wysokości opisywana jest w przepisach jako szczególnie niebezpieczna. Do tej kategorii prac przypisano szczególne wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy, których spełnieniem powinien zająć się pracodawca. Zakład pracy spełnia obowiązek prawny zabezpieczeń między innymi poprzez:

  • zapewnienie nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi,
  • zorganizowanie właściwych środków bezpieczeństwa,
  • przeprowadzenie instruktażu, w tym omówienie zasad BHP, podziału zadań i kolejnych etapów pracy,
  • dopuszczenie do wykonywania prac wyłącznie osób upoważnionych i poinstruowanych.

Oprócz wymienionych elementów pracodawca powinien stosować się też do ogólnie przyjętych zasad BHP. Należy do nich m.in. organizacja pracy zgodnie z przepisami BHP, dostosowywanie stosowanych środków ochrony zdrowia i życia do ewentualnych zmian w warunkach wykonywania pracy, czy wykonywanie poleceń inspektorów pracy. Co to oznacza w praktyce?

Organizacja prac na wysokości

Pracodawca musi zadbać o bezpieczeństwo osób wykonujących prace na wysokości. Ważna jest zarówno asekuracja ze strony balustrad, lin i uprzęży, jak i stosowanie środków ochrony osobistej. Przepisy wymagają by powierzchnie, na których wykonuje się pracę na wysokości, otoczone były poręczami ochronnymi i krawężnikami. Pomiędzy nimi należy zamontować poprzeczkę uniemożliwiającą wypadnięcie. Należy zadbać, by drabiny, rusztowania i inne podwyższenia były stabilnie przymocowane do podłoża. Słupy, maszty i kominy muszą mieć sprawdzony stan techniczny, a pracownicy wykonujący swoją pracę powinni być wyposażeni w szelki bezpieczeństwa i linkę. Ważne jest zapewnienie kasków ochronnych, a także oznakowanie terenu prac.

Szukasz lin lub uprzęży sprawdź ofertę https://asekuracje.pl/

Kogo można oddelegować do pracy na wysokości?

Osoba wykonująca pracę na wysokości powinna mieć ukończone 18 lat. Ważne, by posiadała dokument od lekarza, który zaświadczy o braku przeciwwskazań do pracy na wysokości. Pracownik musi znać przepisy BHP i posiadać aktualne szkolenia. Powinien przejść odpowiedni instruktaż i zostać zapoznany z zasadami pracy na wysokości, które obowiązują w zakładzie pracy. Konieczne jest także wyposażenie pracownika w elementy chroniące zdrowie i życie, takie jak hełm, liny i szelki bezpieczeństwa, a także zapoznanie go ze sposobem ich używania.

Prace na wysokości zalicza się do prac szczególnie niebezpiecznych, dlatego poza podstawowymi przepisami BHP pracodawcy muszą stosować się do dodatkowych zasad. Wszystko po to, by zapewnić bezpieczeństwo swoim pracownikom. Warto pamiętać, że prace wykonywane na wysokościach pod żadnym pozorem nie powinny zmuszać pracownika do wychylania się poza bariery ochronne, czy narażania jego zdrowia i życia w jakikolwiek inny sposób.